Iskolánk

Dokumentumaink ->

Intézményünk kétszáz éves múltra tekint vissza. A vert földből készült, olajos padlózatú, hiányos bútorzatú egy tantermes iskolából a XX. század végére több épületből álló, tornacsarnokkal és nyelvi laborral rendelkező, három tagóvodát is magáénak tudó oktatási intézmény lett, mely küzd a kor minden bajával, és próbálja kihasználni az adott lehetőségeket. Az egykor itt dolgozó iskolamesterek, nótáriusok, kántortanítók gazdag hagyományt bíztak az utókorra, amit nekünk, a ma élő pedagógusoknak tisztelnünk és ápolnunk kell. Tovább kell vinnünk a sokszor nehézségekkel, nyomorral, értetlenséggel küzdő elődeink példás munkásságát, emberségét, gyermekszeretetét. Nekik köszönhető, hogy mezítlábas, vászontarisznyás, palatáblás kisdiákból, tudományokban jártas, számítógépet kezelni tudó, okos, értelmes gyermek lett.

Az elmúlt esztendőkben Magyarországon több emberöltőnyi változást éltünk át. Úgy gondoljuk, hogy az iskolarendszer változtatásra szorul, mert mind kevésbé szolgálja a jövőt, gyermekeink és az ország jövőjét. Nem gyermekeinknek kell megváltozniuk, hogy “megfeleljenek” az iskola igényeinek, hanem az iskolának kell változnia, hogy valóban alkalmas legyen gyermekeink sokirányú és egyenként eltérő képességeinek kibontakoztatására. Pedagógusaink számára kihívást jelentenek ezek a feladatok, s bízunk benne, hogy a jövő iskolája valóban a gyerekek érdekeit szolgálja.

Alapelveink:

 • Intézményünkben mindenki azért dolgozik, hogy tanítványaink testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése, közösségi szelleme, emberi minősége napról – napra pozitív irányba változzon. Mindezeket a szülővel, a családdal együttműködve kell megvalósítani.

 • Intézményünkben a hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján minden olyan intézkedés, magatartás, mulasztás kizárt, mely sérti az egyenlő elbánás elvét.

 • Az intézmény vallási és világnézeti kérdésekben semleges, de biztosítja a vallási ismeretek, világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését.

 • Szabályainkkal szemben támasztott követelmény, hogy elfogadható, érthető, teljesíthető, emberért való, közösen kialakított legyen.

 • A kitűzött feladat megoldásának a feltétele a valós helyzetnek az ismerete.

 • Minden tanítványunknak meg kell felelnie a helyi, illetve a központi dokumentumok követelményeinek – kiemelten az  alapkészségeket - tekintve.

 • Szakmánk a megtanítás, a fejlesztő motívumok megtalálása, az aktivitás életre keltése, a differenciák felismerése és kompenzálása.

 • Az eszköz, a tempó, a módszer megválasztása, a tananyag súlypontozása, a fejlesztés strukturálása, a törvényben is megfogalmazott pedagógiai szabadság.

 • Minden fajta tevékenység kiinduló eleme a motiváció. Első helyen kell említeni a sikerélményt, mert a siker megerősíti a tanulót, abban, hogy jó tanulni, érdemes dolgozni.

 • A pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről. Ennek érdekében az ellenőrzés, értékelés, az osztályozás legyen rendszeres, folyamatos, előremutató.

 • Az értékelés személyre szóló, a követelmények ismeretében kiszámítható legyen.

 • A tanulónak a megfelelő illem, magatartási és erkölcsi normák elsajátításához a nevelő személyes példamutatása elengedhetetlen és szükséges.

 • A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést, közösségfejlesztést kell, hogy szolgálja.

Tanítóink az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentességét a jól bevált „kímélő iskolakezdés” módszerével biztosítják, vagyis, rugalmas órákkal, játékos foglalkozásokkal, sok – sok mozgással, ösztönző feladatmegoldással szoktatják hozzá a kisdiákokat az iskolaélet mindennapjaihoz. Már az első osztálytól kezdve nagy hangsúlyt fektetünk a tudásmódszertan alkalmazására, amely segíti megőrizni, illetve fokozni a tanulási kedvet, kialakítja és automatikussá teszi a jó tanulási szokásokat, megadja a tanuláshoz nélkülözhetetlen szellemi eszközöket és képességeket.

Minden tantárgy oktatása során kiemelt feladatot kap az értő olvasás, az olvasóvá nevelés. Célunk, hogy az olvasás és az ismeretszerzés során minden tanuló életkorának megfelelően értelmezni tudja az általa olvasottakat, fel tudja idézni és felhasználhatóvá tenni a megszerzett ismereteket. A tanórákon kívül ehhez nyújt segítséget a jól felszerelt iskolai könyvtárunk, ahol a könyvtári órák alatt is gyarapíthatják alapműveltségüket a tanulóink.

A beszédfejlesztés, a beszédművelés és a kommunikációs képességek fejlesztése is nagy hangsúlyt kap a pedagógiai munkánk során, hiszen a beszédhallás, a beszédértés, a beszédbátorság és a helyes kiejtés ma már alapkövetelmény minden ember számára. A beszédhibákkal küszködő tanulókkal külön logopédus foglalkozik.

Az Európai Unió minden állampolgárától megköveteli, hogy birtokában legyen valamely idegen nyelv tudása az anyanyelvén kívül. Nyelvtanáraink tudják, hogy az idegen nyelvet nemcsak tanítani kell, hanem el is kell sajátíttatni. Ezért, az angol, a német és a nemzetiségi horvát nyelv „ráhangoló” játékos oktatása már az első osztályban megkezdődik. A horvát nyelvet tanuló diákok széles ismereteket kapnak a nemzetiségi kultúra és a hagyományápolás terén, részt vehetnek a sok – sok elismerésben részesült horvát néptánccsoport hagyományőrző munkájában. Baja város és a horvátországi Labin testvérvárosi együttműködésének köszönhetően, horvátos tanulóink minden évben legalább egy hetet tölthetnek a napfényes Adrián.

Az informatika tanításának alapelvei és céljai között fogalmaztuk meg, hogy az informatika az iskolában nem pusztán egy tantárgy, hanem az eredményes iskolai oktatás és nevelés eszköze is. Emiatt a számítógépes oktatás játékos formáinak alkalmazása már az első osztályokban megindul. Mindehhez két, modern gépekkel és eszközökkel ellátott számítógépes tantermünk áll rendelkezésre.

Az egészségfejlesztés, az egészségnevelés a test és a lélek harmonikus összhangját, a mozgásigények kiegészítését, a mozgáskultúra és mozgáskoordináció fejlesztését biztosítja a mindennapos testnevelés a tanórákon, a mindennapos testedzés a délutáni foglalkozások során, valamint a ritmusérzéket és a hallást finomító magyar néptánc szakkör. A tanulók a következő sportágak között válogathatnak: atlétika, torna, labdarúgás, tenisz, floorball.

Az egészségnevelés szerves része a környezetvédelem is, ezért minden tanévben meghirdetjük a környezetvédelmi szakkörünket is.

A készségtárgyak heti órakerete alacsony, ezért a tanulók „szépérzékét”, a kibontakozó művészi tehetséget, az énekkar működtetésével, a tanulók rajzpályázatokon való szerepeltetésével, rendszeres kiállítások megszervezésével segítjük. Ebben óriási szerepet vállalnak a Liszt Ferenc Zeneiskola pedagógusai is, akik intézményünkben végzik a tanulók zeneoktatását.

A tehetségfejlesztés a tudatos és sokszínű pedagógiai tevékenység szerves része. A szavalni, mesélni, prózát mondani szerető diákjainkat, kiváló sportolóinkat, valamilyen tantárgyban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóinkat rendszeresen versenyeztetjük házi, illetve felmenő rendszerű versenyeken. Elvünk az, hogy a tehetségfejlesztés nem azonos az elitképzéssel, hanem annak elősegítése, hogy azok a tanulók, akik nagyobb teljesítményre képesek, ezt mindannyiunk hasznára meg is tudják valósítani.

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása a többi gyermekkel együtt, integrált keretek között történik. A tanulók felzárkóztatását, tanulmányi előmenetelét, a magatartási problémák leküzdését segítik a fejlesztő foglalkozások, a korrepetálások, az egyéni felzárkóztató foglalkozások. Saját fejlesztő pedagógusainkon kívül ebben segítenek a Kistérségi Szakszolgálat szakemberei.

A napközi otthon munkájának megszervezése során fogalmaztuk meg, hogy a napközi nem csak „megőrzőhely” vagy „tanulószoba”, hanem a tanulás, a leckekészítés és ellenőrzés, valamint a játék, a kirándulások, a szabadidős foglalkozások összehangolt egysége.

A helyi minőségirányítási tevékenységünk szerves része a tanulók rendszeres kompetenciamérése. A mérés lényege előnye, hogy lehetőséget ad a pedagógusnak, a szülőknek is, az összevethető tudás elemzésére, a tudásszint ellenőrzésére és az önkontrollra. A mérések formái: képességmérések, tantárgyi mérések.

Művelődési központként egyre több kulturális programot szervezünk a gyermekek számára. Felvilágosító előadások, bálok, őszi szüreti felvonulások, író – olvasó találkozók, előadók koncertjei, kiállítások, hagyományőrző programok segítik az alapműveltség és a tudás szélesítését. Most már bátran mondhatjuk, hogy olyan felnőtt rendezvényeink, mint a „Márkó nap” a „Szentistváni préló”, a „Gazdagimnáziumi esték”, vagy az augusztus 20-a méltó megünneplése a Szent István téren, messze túlnőtték Bajaszentistván határait.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a nevelőtestület munkáját, agilis, tettre kész, tenni akaró Szülői Szervezet is segíti. Legyen az társadalmi munka, kulturális rendezvény, nyári tábor, vagy sportverseny. A szülők erkölcsi és anyagi segítsége nagy mértékben hozzájárul közös nevelő – oktató feladataink megvalósításához.

Az iskola és a szülői ház kapcsolata

A nevelés-oktatás folyamatában az iskola a szülőkkel való egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszik, mivel az iskola a szakmaiságot, a család pedig a biztos “hátországot” jelenti. A kettő harmonikus egységében tud a legeredményesebben fejlődni a gyermek. Ezért fontos, hogy az iskola és a család a legfontosabb alapértékekben megegyezzen, és hogy rendszeres információcserére és kölcsönös együttműködésre törekedjen mindkét fél.

A tanulók jogait és kötelességeit az iskola házirendje tartalmazza. Egyes kötelességek megvalósulását folyamatszabályozás segíti. Ezek az IMIP – ben megtalálhatók.

Intézményünkben iskolaszék nem működik, a szülői szervezet (szülői közösség) biztosítja a szülők véleményének képviseletét. A szülői szervezet az intézményi közösség szerves része.

 • Segíti az intézményi és a családi nevelés összehangolását, biztosítja szülők részvételét az intézmény életében.

 • Mozgósítja a szülőket a nevelő- oktató munka megsegítésére.

 • Részt vállal a pályaválasztás és a gyermekvédelem teendőiben.

 • Társadalmi munkával hozzájárul az intézmény tárgyi és esztétikai fejlesztéséhez, sport és kulturális programjainak megvalósításához.

A szülői szervezetnek joga, hogy a tanulók érdekeinek képviseletében nyomon kövesse a pedagógiai munka alakulását, a tanulói jogok érvényesülését az intézményben. A szülőket érintő iskolai dokumentumok az iskola könyvtárában hozzáférhetők. A szülői szervezet SZMSZ-e tartalmazza a szülői közösség jogkörét. A szülők jogait és kötelességeit a KT.14.§ - a határozza meg. Ezen jogok és kötelességek érvényesítésének a nyomon követése, illetve a szükséges intézkedések megtétele a pedagógus feladata. Az együttműködés a szülői szervezet és az intézmény valamennyi dolgozója között akkor eredményes, ha egymást egyenrangú és közös célért tevékenykedő partnernek tekinti.

A pedagógust és a nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan adatot, tényt, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során tudomást szerzett. A titoktartási kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettséget csak a szülő és a tanuló közösen oldhatja fel. A titoktartási kötelezettség nem tejed ki a törvény alapján kezelhető és továbbítható adatokra.

Iskolai dokumentumaink

Dokumentumainkat pdf formátumban az alábbiakban tekintheti meg.